Regulamin zapisów

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), został opracowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Pańskiej 3, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury nr RIK 58/2005, NIP: 525-24-61-157, REGON:140187435 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Organizator w dniach 3 września 2018 r. – 28 czerwca 2019 r. organizuje Warsztaty, Oprowadzania i Lekcje Muzealne w Muzeum nad Wisłą, w dawnym Pawilonie Cepelii (festiwal WARSZAWA W BUDOWIE) oraz w Parku Rzeźby na Bródnie.

3. Oprowadzania i Lekcje Muzealne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu i rezerwacji terminu.

4. Warsztaty, Oprowadzania i Lekcje Muzealne mają charakter imprezy publicznej w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

5. Uczestnicy Warsztatów, Oprowadzań i Lekcji Muzealnych wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas wydarzeń w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.

6. Regulamin jest kierowany do wszystkich osób, które w czasie trwania wystawy biorą udział w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych („Uczestnicy”). Każdy Uczestnik obowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja

7. Udział w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych uzależniony jest od dokonania rejestracji na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.artmuseum.pl i uzyskania od Organizatora informacji zwrotnej potwierdzającej rezerwację.

8. Organizator zastrzega, że posiada ograniczoną liczbę miejsc.

9. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu na skrzynce pocztowej Organizatora wiadomości e-mail od zgłaszającego (dalej zwany „Rejestracją”).

10. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek nieprawidłowości i zakłócenia powstałe podczas transmisji danych, jak i uszkodzenia programów i urządzeń przeznaczonych do przesyłania danych.

11. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

12. Każda osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych wraz z Rejestracją wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celach związanych z procesem rejestracji Uczestników. Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w Warsztatach. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Organizator realizuje wskazany cel. Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, a także – w każdym czasie – cofnięcia udzielonej zgody. Dane przetwarzane są do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Każdemu przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pytania dotyczące dziedziny prywatności przez Organizatora prosimy kierować pod adres: iod@artmuseum.pl.

13. Każda osoba, dokonująca Rejestracji dostanie wiadomość zwrotną od Organizatora z informacją czy jej zgłoszenie zostało dostarczone do Organizatora i czy uzyskała ona zgodę Organizatora na wzięcie udziału w Warsztatach, Oprowadzaniach i Lekcjach Muzealnych na 2 dni przed planowanymi wydarzeniami. Organizator poprosi o potwierdzenie zgłoszenia osoby, które je nadesłały.

III. Przebieg Imprezy

14. Terminy Imprez są ustalane w porozumieniu z Organizatorem.

15. Udział w Imprezie jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku Uczestnika oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.

16. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w Imprezie zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

17. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora i powołanej przez niego służby porządkowej.

18. Na terenie Imprezy zabrania się palenia tytoniu, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek, przebywania po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających, rozrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla innych Uczestników, stosowania przemocy wobec kogokolwiek, posiadania przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych Uczestników, zachowania sprzecznego z celami Imprezy.

19. Organizator ma prawo usunąć z Imprezy osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych Uczestników, zakłócające porządek lub naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, jak również Organizator ma prawo usunięcia każdego Uczestnika, który narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.

IV. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Organizatora

20. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

22. Organizator nie zapewnia dla Uczestników opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

23. Organizator nie zapewnia opieki dla osób małoletnich.

24. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezach wyłącznie pod opieką swoich prawnych opiekunów lub innych osób do tego upoważnionych albo za ich zgodą wyrażoną na piśmie w obecności Organizatora. Odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie lub mieniu osoby małoletniej ponosi opiekun prawny osoby małoletniej ponoszącej taką szkodę, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez Uczestników.

V. Postanowienia końcowe

26. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

28. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.artmuseum.pl.

29. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 września 2018 roku.